VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki zaczynamy za

0 dni 0 godzin 0 minut 0 sekund

Organizatorzy

Towarzystwo Azji i Pacyfiku/ Asia-Pacific Society

Główny organizator Kongresu. Założone w 1996 r. i reaktywowane w 2006 r. pod kierownictwem dr. Adama Marszałka. Celem odrodzonego Towarzystwa jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej rejonów Azji i Pacyfiku poprzez publikację książek i roczników, a także organizację seminariów, konferencji i wystaw.
 
The main organiser of the Congress. It was established in 1996 and it resumed its activity in 2006. It is headed by Adam Marszałek, PhD. The objective of the Society is to disseminate knowledge of the Asia-Pacific region through publishing books and yearbooks, and organising seminars, conferences and exhibitions.
 
Strona internetowa Towarzystwa Azji i Pacyfiku / WWW page of Society

 
Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej  Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza / Professor Czesław Mojsiewicz Foundation for International Cooperation
 
Fundacja działa na rzecz wszelkiego rodzaju współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności kontaktów Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej z państwami azjatyckimi, a także współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wspiera działanie na rzecz integracji oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, szczególnie rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na zasadach wzajemności, partnerstwa, pokoju i tolerancji, pozwalające tworzyć pozytywny wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej w wymiarze międzynarodowym.
 
The foundation acts in support of all kinds of international cooperation, particularly the relations between the European Union and the Republic of Poland with Asian states, as well as the cooperation within the framework of the “Weimar triangle”. It works for the integration and development of ties and cooperation between societies, with special attention paid to the development of national, civil and cultural awareness based on the principles of mutuality, partnership, peace and tolerance, which all creates the positive image of the Republic of Poland in the international arena.
 
Strona internetowa Fundacji / WWW page of Fundation

 
Centrum Badań Wschodnich / Centre for Eastern Studies
 
Centrum Badań Wschodnich jest niezależną organizacją naukowo- badawczą, koncentrującą się na szeroko pojętej problematyce wschodniej. Przedmiotem naszego bacznego zainteresowania pozostają wschodni sąsiedzi Polski, państwa Azji Centralnej oraz, w nieco mniejszym stopniu, regiony określane jako Bliski i Daleki Wschód. Organem Centrum jest półrocznik „Nowa Polityka Wschodnia”, w którym publikujemy teksty autorów niezależnie od ich proweniencji politycznej.
 
The Centre for Eastern Studies is an independent scientific and research organisation focusing on general issues of the East. Its core areas of interest are issues concerning the Eastern neighbours of Poland, Central Asia countries and - to a lesser extent - regions referred to as the Middle and Far East. The centre publishes the semi-annual “Nowa Polityka Wschodnia”, in which authors present different viewpoints and political options, so that the magazine can present selected issues across the full spectrum of views.
 
Strona internetowa Centrum / WWW page of Center

 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego / Kuiavian-Pomeranian Province Marshal’s Office
 
Urząd Marszałkowski od lat wspierał organizację Konferencji, między innymi poprzez udostępnianie nowoczesnych i wygodnych sal konferencyjnych w głównej siedzibie w samym centrum Torunia. Urząd konsekwentnie udziela wsparcia finansowego temu przedsięwzięciu, dzięki czemu jest ono jedną z najtańszych dla uczestnika Konferencji w Polsce.
 
For years, the Marshal’s Office has supported the organisation of the Conference, among others, through offering modern and comfortable conference halls in its main building in the very centre of Toruń. The Office has consistently provided financial support for the event, owing to which, for participants, it has become one of the cheapest conferences in Poland.
 
Strona internetowa Urzędu / WWW Page of Office

Urząd Miasta Torunia / Municipal Council of Toruń
 
Urząd udostepnia eleganckie pomieszczenia w swojej zabytkowej siedzibie, wspiera Kongres finansowo, a także uczestniczy częściowo w kosztach wydania książek pokongresowych, dzięki czemu możemy znacznie zmniejszyć obciążenie prelegentów. Dzięki pomocy Urzędu Miasta organizujemy dodatkowe atrakcje kulturalne.
 
The Council offers stylish rooms in its historic building. It supports the Congress financially and contributes to the costs of publication of post- Congress books, thanks to which the speakers are charged less. The Municipal Council also helps in organising additional cultural attractions.
 
Strona internetowa Urzędu / WWW page of Municipal Council of Torun

Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu / Business Support Centre in Toruń
 
CWB to jednostka, której zadaniem jest wspieranie aktywności gospodarczejna terenie miasta. Oferujemy pomoc na całym etapie procesu inwestycyjnego od znalezienia lokalizacji, przez uzyskanie wymaganych pozwoleń, po rekrutację pracowników. Naszym dodatkowym atutem jest kompleksowa opieka poinwestycyjna. Dostarczamy informacji dotyczących zachęt inwestycyjnych, zwolnień podatkowych i możliwości pozyskiwania środków dla przedsiębiorców. Aktywnie pozyskujemy inwestorów zewnętrznych, realizujemy strategię promocji gospodarczej Torunia.
 
The Business Support Centre is an organisation the aim of which is to promote business activity in the city. It offers support throughout the whole investment process from finding a venue, through obtaining required permits, to recruiting staff. Our additional asset is comprehensive post- investment support. We provide information concerning investment incentives, tax exemptions, and opportunities for raising finance for entrepreneurs. We actively seek outside investors and implement the strategy for the economic promotion of Toruń.
 
 
Strona Internetowa Centrum / WWW page of Business Support Centre in Toruń

 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Department of the Political System of the Republic of Poland at the Nicolaus Copetnicus University
 
Katedra Sytemu Politycznego RP UMK - Macierzysta Katedra Kierownik Naukowej Konferencji dr hab. Joanny Marszałek-Kawy był jednym z pierwszych współorganizatorów siedmiu Konferencji poprzedzających Kongres. W jego murach odbywały się pierwsze sesje, stąd także wywodzą się studenci-wolontariusze, bez których pomocy żadna z konferencji nie mogłaby się odbyć. Również przy okazji Kongresu liczymy na ich zaangażowanie.
 
The home department of the Scientific Director of the Conference, Joanna Marszałek-Kawa, PhD, was one of the first co-organisers of the Conferences opreceding the Congress. This is where the first sessions took place. Its students were among the volunteers without whose help no conference could be organised. We also count on them when it comes to the preparation of the next year’s Congress.
 
Strona internetowa wydziału / Faculty website

 
Centrum Badań Kitabistycznych
 
Specjalistyczna, interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza. Do zadań Centrum należą: inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie interdyscyplinarnych i międzynarodowych działań o charakterze naukowo- badawczym, edytorskim oraz popularyzatorskim z zakresu kitabistyki - subdyscypliny łączącej filologię polską i słowiańską z orientalistyką (arabistyką i turkologią) oraz z kulturoznawstwem i religioznawstwem. Przedmiotem badań kitabistyki jest materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Tatarów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (współcześnie: Tatarów polskich, litewskich i białoruskich).
 
 
 
Strona internetowa wydziału / Faculty website

 

Main

Organizatorzy

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Fundacja Mojsiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Biznesu Urząd Miasta Torunia UMK
WNoPiB WNEIZ fil kreska dun CUESC
uw CRUP kp BRAPA Baltija Helvetica

Partnerzy strategiczni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Wydawnictwo Adam Marszałek cbw BB komplet Miasto Toruń IPSA MSZ Republika Indonezji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PNTP Toruń Auto Frelik Yearbook Gromada Nowa Polityka Wschodnia
Helkell

Partnerzy medialni

Tv Toruń Tylko Toruń Poza Toruń Poza Bydgoszcz Echo  Świdwina Azja Pacyfik
Express Bydgoski Nowości Nowa Polityka Wschodnia Gazeta Pomorska Studia Orientalne
TVP Bydgoszcz Political Science Yearbook

Patronat honorowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda MRiRW
Prezyden Miasta Torunia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Invest Rektor Sokala
VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki „Building the Future of the State: Tradition, Reality, Progress" zostało dofinansowane w ramach umowy nr DNK/SP/466246/2020  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniają